Deviant 66: september 2010

deviant66

Klik op de titel om het artikel te lezen (pdf-formaat)

Het thema van Deviant 66 is: verstandelijk gehandicapten in de psychiatrie


Alle artikelen nummer 66, september 2010

p.3
Redactioneel

p. 4-6
Rubriek: interview
Lust of last …
Begeleiders aan het woord
Auteur: Yolande Voskes
Op afdeling Verblijf Intensief Gesloten van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) verblijven twaalf mensen met een psychiatrische stoornis en een (verstandelijke) beperking. Tien jaar geleden liep Yolande Voskes op deze afdeling stage voor de opleiding verpleegkunde. Toen was sprake van veel agressie en werd vaak gesepareerd. Hoewel het werken met deze mensen niet gemakkelijk is, wordt er nauwelijks nog gesepareerd. Zowel bewoners als familie zijn tevreden over de zorg. Hoe komt dat? Een gesprek met Sabine Wouters, teamcoördinator, en Sebastiaan van Roij, begeleider. 
Tags: verstandelijke beperkingen, begeleiders, behandeling, separatie, kwaliteit, Yolande Voskes

p. 7
Rubriek: opinie
Stop dsmbilisering, stel patiënt centraal
Auteur: Joop Smoor
Tags: diagnose, behandeling, DSM, Joop Smoor

p. 8-9
Rubriek: behandeling
Leren van elkaar
Auteur: Alice Faber
Wat te doen als een instelling echt niet meer weet wat ze aanmoet met een cliënt? Wat als maatregelen tegen ernstig problematisch gedrag zo extreem worden dat de oplossing onmenselijk wordt? Net als in de verstandelijke gehandicaptensector kan de psychiatrie dan de hulp inroepen van het Centrum voor Consultatie en Expertise.
Tags: diagnose, behandeling, verstandelijke beperking, CCE, consultatie, Alice Faber

p. 10-11
Rubriek: onderzoek
Op de grens van verstandelijk gehandicaptenzorg en psychiatrie
Afschuiven helpt niet
Auteur: Aartjan ter Haar
Laura Neijmeijer (wetenschappelijk medewerker Trimbos-instituut) en Lisette Moerdijk en Gertjan Verberg (studenten Universiteit Utrecht) doen onderzoek naar licht verstandelijk gehandicapten in de ggz. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Tegen welke problemen lopen ze aan? Welke zorg hebben ze nodig en wie kan dat het beste bieden?
Tags: verstandelijke beperking, behandeling, diagnose, Trimbos-instituut, Laura Neijmeijer, onderzoek, lvg

p. 12-13
Rubriek: verslag
‘Sociaal werker is geen garagehouder maar wegenwacht’
Auteur: Annemiek Onstenk
De participatiewet Wmo leidt vooralsnog niet tot meer actieve deelname van kwetsbare mensen aan de samenleving. Wel heeft uitgaan van de hulpvraag van cliënten, zogenoemde vraagsturing, meer zelfredzaamheid tot gevolg. Behalve onder ggz-cliënten. Welzijn Nieuwe Stijl weet hen nog onvoldoende te bereiken. Een impressie van een dag Wmo’en.
Tags: Wmo, Welzijn, welzijn nieuwe stijl, maatschappelijke participatie, Annemiek Onstenk

p. 12
Rubriek: opinie
Regel is regel
Auteur: Adriënne Garber
Tags: opinie, Adriënne Garber

p. 14-17
Rubriek: visie
Mooie gevarieerde praktijken realiseren
Auteur: Hans Kröber
De ondersteuningsorganisatie heeft de toekomst, vindt Hans Kröber, bestuurder van Pameijer. Pameijer biedt zowel ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking als aan mensen met (chronisch) psychiatrische problematiek. De ervaring van Pameijer leert dat door de individualisering van de zorg en ondersteuning én de oriëntatie op de gevarieerde samenleving, het categorale denken meer en meer wordt doorbroken. We moeten af van het oude ‘instituutsparadigma’.
Tags: verstandelijke beperking, visie, behandeling, maatschappelijke participatie, Vilans, Hans Kröber

p. 18-19
Rubriek: boeken
Bewogen beweging
Auteur: Fijgje de Boer
Dit boek is opgedragen aan Ad Goethals, die eind januari 2007 onverwacht overleed aan een hartstilstand. De bijdragen zijn geschreven door nauwe vrienden of geestverwanten. 
Tags: visie, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid, onderzoek, cliëntenbeweging, boeken, recensie, Ad Goethals, Fijgje de Boer

p. 20-21
Waan van de dag
Tags: waan van de dag

p. 22-24
Rubriek: ervaringsdeskundigheid
Emanciperen in weerwil van het ‘Jostibandgeluk’
Vijftien jaar belangenbehartiging van mensen met verstandelijke beperkingen
Auteur: Gerard Nass
Vijftien jaar geleden werd de Landelijke Federatie van Belangenverenigingen ‘Onderling Sterk’ (LFB) opgericht, de belangenorganisatie van mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie opereert naast de ouderverenigingen met als doel de stem van mensen met verstandelijke beperking zélf door te laten klinken in zorg en beleid. Wat is het huidige perspectief van deze belangenbehartigers in de veranderende maatschappelijk omstandigheden?
Tags: verstandelijke beperkingen, zeggenschap, emancipatie, beeldvorming, belangenbehartiging, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid, Onderling Sterk, LFB, coaching, informatievoorziening, beeldvorming, Gerard Nass

p. 25
Rubriek: column
Anders bekeken
Auteur: Marja Morskieft
Tags: column, Marja Morskieft

p. 26-27
Rubriek: ervaringsdeskundigheid
Vinger aan de pols of in de pap
Ouders op de bres voor hun kind
Auteur: Annelies Faber
Meestal spelen zorg en behandeling zich af tussen hulpverlener en cliënt. Familieleden en andere betrokkenen staan daar in principe buiten. Maar dat is niet vol te houden als het gaat om de zorg aan mensen met langdurende psychiatrische of verstandelijke beperkingen, die niet of onvoldoende in staat zijn de regie over hun eigen leven en zorg te voeren. Niet voor niets bemoeien betrokken ouders zich gevraagd en ongevraagd met de zorg. Noodzakelijk maar niet onomstreden.
Tags: ouders, verwanten, ervaring, ervaringsdeskundigheid, zeggenschap, bescherming, vraaggericht, pgb, sociaal netwerk, beeldvorming, wonen, rechtsbescherming, Annelies Faber

p. 28
Rubriek: Uw Riagg
De familievertrouwenspersoon
Auteur: Paul Manni
Over de opvolger van de Bopz die in de Tweede Kamer behandeld wordt. 
Tags: Uw Riagg, Paul Manni, dossier, familievertrouwenspersoon, fvp, rechtspositie

p. 29-31
Rubriek: opinie
Thuis in de wijk
Een beperkte blik op vermaatschappelijking
Auteur: Doortje Kal
Loes Verplanke en Jan Willem Duyvendak onderzochten de effecten die het beleid gericht op vermaatschappelijking van de zorg heeft voor het leven van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. Zij hielden daartoe 67 interviews en publiceerden hun bevindingen in een boek: Onder de mensen? Met vraagteken, want hoewel uit de interviews blijkt dat de betrokkenen vinden dat ze nu beter af zijn dan vroeger, zijn ze helaas nog steeds niet echt ‘onder de mensen’. Een weinig verrassende conclusie, aldus Doortje Kal, die het onderzoek plaatst in de context van kwartiermaken en werken aan inclusie.
Tags: vermaatschappelijking, boeken, recensie, wonen, verstandelijke beperking, kwartiermaken, sociale omgeving, maatschappelijke participatie, Jan Willem Duyvendak, Loes Verplanke, Doortje Kal

p. 32
Rubriek: muziek
Iedereen gelijk is gezeiheieieieik
Alle 13 goed
Auteur: Petra Jorissen
Tags: kunst, muziek, cd, Petra Jorissen

p. 33
Rubriek: column
Het recht om niet gekwetst te worden
Auteur: Marlieke de Jonge
Tags: column, Marlieke de Jonge

p.34
Rubriek: deviatheek
Boeksignalementen
Auteur: Rozemarijn Esselink

  • Julia Cameron, Je leven schrijven. Een meditatieve weg tot zelfkennis.
  • Jet Isarin, Altijd is altijd. Leven en dood van een jongen met autisme en een schisis.
  • Erlend Loe, Muleum.
  • Erna Sassen, Dit is geen dagboek.
  • Ernst Bohlmeijer en Gerben Westerhof, Op verhaal komen. Je autobiografie als bron van wijsheid.
  • Thich Nhat Hanh, Mindfulness. Voor een gelukkig leven.

Tags: deviatheek, boeken, Rozemarijn Esselink

p. 36
Rubriek: In Memoriam
Alice Miller (1923-2010)
Auteur: Jeroen Willems
Tags: in memoriam, geschiedenis, Alice Miller, Jeroen Willems

p. 37
Rubriek: film
Yo, también (ik ook)
Regie: Alvaro Pastors, Antonio Nabarro
Auteur: Jan Theunissen
Tags: verstandelijke beperkingen, film, recensie, Alvaro Pastors, Antonio Nabarro, Jan Theunissen

p. 39
Mededelingen

p. 40
Rubriek: gedicht
Vreemd Nummer
Tom Stobbelaar en Tom van Keulen, muziek Ruud van den Broek, van cd Alle 13 goed (2011)
Tags: gedicht, kunst, Tom Stobbelaar